Skip to main content Skip to main navigation Skip to footer content

College of Science and Mathematics

FAMILY PARTNERSHIP CONFERENCE

Thov caw koj thiab koj tsev neeg los koom nrog peb lub tsev kawm ntawv College of Science and Mathematics (CSM). Los peb koom siab ua ke, ntau tswv yim kom koj tus me nyuam caum cuag nws lub hom phiaj. Cov ntawv hauv qab no yuav pab qhia kom koj paub thiab nkag siab  zoo dua qub tuaj txog cov kev pab cuam peb lub tsev kawm ntawv muaj pab rau koj tus me nyuam, thiab seb koj tus me nyuam yuav siv cov cuab yeej no li cas rau nws tus kheej thiab nws txoj kev kawm. Thov soj qab taug lwg thiab saib rawv peb daim vej xaij (website) no, vim tseem tshuav ntau yam ntxiv!

 

360 SAIB IB PUAG NCIG NTAWM LUB TSEV KAWM NTAWV

Yog koj nyem kab ntawv xiav hauv qab no, koj yuav pom peb lub tsev kawm ntawv thiab yuav tau ntsib nrog peb ob peb tug thaj khu qhia ntawv. 

360 Saib Ib Puag Ncig Ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv

map

KEV PAB CUAM

Koos Haum Rau Cov Me Nyuam Kawm Ntawv (HCOP/LSAMP/RISE, etc.)

Paub ntxiv txog cov koos haum tshwj xeeb uas yuav pab iaj thiab cob koj tus me nyuam kom laj lim tsawv yim loj hlob tuaj. Lino, nws lub zeem muag thiaj li rais tau los ua tseeb. Tsis tag li ntawd, tseem muaj kev pab nyiaj txiag thiab! 

Hauv Paus Loj Rau Kev Pab Cuam (Advising and Resources Center --ARC)

Yog koj tus me nyuam muaj lug nug txog cov hoob kawm los sis, muaj kev txhawj xeeb seb nws lav ntawv puas raws sij hawm ces ARC yog thaj chaws uas cov kws tshaj lij yuav pab tau nws!

Kev Pab Nyiaj Txiag Kawm Ntawv

Koj tus me nyuam muaj cai ntsib thiab  tham nrog peb ib co thaj khu uas paub txog txoj kev fias ntawv thov nyiaj txiag (financial aid) ntawm no. 

Hoob Kaas Pab Rau Txoj Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Saj Laj

 Txoj kev noj qab nyob zoo thiab muaj txoj kev xav haum xeeb yog ib yam tseem ceeb rau koj tus me nyuam txoj kev kawm. Peb lub hoob kaas no muaj kev pab cuam uas yuav txhawb tau koj tus me nyuam. Txhuav yam pub dawb xwb, tsis them nyiaj. Tsis tag li ntawd, hauv pev lub hoob kaas no muaj chaw nqa/muag tshuaj thiab.

Haus Paus Kawm Ntawv

Puas yog koj tus me nyuam kawm ntawv tsis tau zoo thiab xav kom qhab nee nce? Txhob ua siab  deb, tuaj cuag peb thiab lees txais peb txoj kev pab ntawm no!

Koom Nrog Peb Hauv Fev

Los nrhiav thiab koom nrog peb daim phej (page) hauv fev. Qhov no, peb txhob txwm tsim tawm los ua ib qho chaw sib cuag rau tsev neeg ntawm peb cov me nyuam kawm. Sawv daws yuav sib pab sib txhawb tas mus li rau lub sij hawm kawm ntawv qib siab.

fb